Skip to content

Retningslinier for feriefondsrejser

Bestyrelsen for Feriefonden har på bestyrelsesmødet den 8. maj 2023 besluttet følgende retningslinier vedrørende feriefondsrejser:

 1. Der skal være en vis kapital til rådighed, førend feriefondsrejserne til de berettigede medarbejdere kan iværksættes. Derfor vil sådanne feriefondsrejser tidligst kunne tildeles medarbejdere med virkning pr. 1. april 2024 (2 år efter overenskomstens ikrafttrædelsesdato).
 1. Der ydes støtte til feriefondsrejser, der afholdes efter en kontinuerlig optjeningsperiode på mindst 2 år, regnet fra ansættelsen, i en stilling inden for det offentlige. En manglende optjeningsperiode på op til 6 uger inden for en optjeningsperiode på 2 år i forbindelse med et jobskifte fra en stilling til en anden stilling inden for det offentlige, vil ikke påvirke beregningen af, hvornår en ansat har krav på at få en feriefondsrejse.
 2. SIK’s sekretariat vil foretage den fornødne kontrol af, at ansøger opfylder betingelserne for at få en feriefondsrejse, herunder at vedkommende på ansøgningstidspunktet er ansat i en stilling, der berettiger til en feriefondsrejse, samt at kravet om en optjeningsperiode på 2 år er opfyldt.
 3. Orlovsperiode uden løn medregnes ikke i optjeningsperioden.
 4. Ansøgning til SIK’s Sekretariat om feriefrirejse i 2024 kan tidligst indsendes til SIK pr. 1. december 2023. Ansøgning skal være modtaget senest 3 måneder før ønsket afrejse.
 5. Ansøgning kan alene ske online via SIK’s hjemmeside.
 6. SIK’s sekretariat fastsætter hvilke dokumentation der skal vedlægges ansøgningen.
 7. Der kan søges om en feriefondsrejse til København og retur på økonomiklasse (restriktiv billet). Eventuel opgradering til andre typer billetter er på egen regning. Såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs betales denne af Feriefonden.
 8. Der kan ligeledes søges om en feriefondsrejse internt i Grønland. Feriefonden betaler det fulde beløb til en restriktiv billet, uanset destinationen i Grønland. Såfremt det af logistiske grunde er nødvendigt med en overnatning undervejs betales denne af Feriefonden.
 9. Sammen med flybilletten vil der ligeledes blive bestilt en afbestillingsforsikring.
 10. Retten til en feriefondsrejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle eller samlever – samt ansøgers børn eller ægtefælles/samlevers børn under 18 år, såfremt de indgår i den ansattes husstand. Eventuel samlever skal have boet på samme folkeregisteradresse i mindst 1 år med den støtteberettigede på ansøgningstidspunktet, for at kunne deltage i feriefondsrejsen.
 11. Adopterede børn under 18 år og børn under 18 år i husstanden, for hvem der foreligger skriftlig plejetilladelse, har ret til at deltage i en sådan feriefondsrejse.
 12. En familieferierejse skal foretages samlet. Dog kan et barn der skal på skoleophold medrejse fra hjemstedet til København på enkelt billet. Hjemrejse for barnet vil være på egen regning.
 13. Retten til feriefondsrejse forudsætter, at medarbejderen vender tilbage til tjenestestedet.
 14. Retten til støtte fra fonden skal være udnyttet senest 23 måneder efter optjeningsperiodens udløb, idet retten ellers bortfalder. Herefter kan man først få en feriefondsrejse på det tidspunkt, hvor man igen er berettiget til en feriefondsrejse efter de gældende regler.
 15. Opnår/deltager medarbejderen i optjeningsperioden i en ferierejse, finansieret af SIK’s feriefond, eller en anden feriefond, eller deltager i en lodtrækningsrejse fra SIK’s feriefond i kraft af ægtefælles, eller samlevers ansættelse (1 års samliv på samme adresse), bortfalder retten til en feriefondsrejse fra SIK’s feriefond, uanset om ægtefællen/samleveren er offentlig eller privat ansat.
 16. Har en medarbejder fået en lodtrækningsrejse til afholdelse i 2023 kan man godt tildeles en feriefondsrejse i 2024, såfremt man i øvrigt opfylder betingelserne for at få tildelt en sådan rejse.