Skip to content

Visioner og målsætninger

SIK’s grundlæggende målsætninger er nedfældet i § 2 i fagforbundets vedtægter. Med afsæt i disse er der i tidens løb formuleret nærmere politiske og organisationsmæssige visioner og målsætninger – de politiske til brug for lobbyarbejdet for at opnå forbedringer af SIK-medlemmers daglige vilkår, og de organisationsmæssige til brug for arbejdet med at styrke organisationen.

Nedenfor er et sammendrag af disse visioner og målsætninger, godkendt af SIK’s hovedbestyrelse i december 2019.

Organisationsmæssigt

Visioner / Missioner / Målsætninger

 1. At være en stærk faglig organisation, som er til for sine medlemmer, og som giver med­­lemmerne en optimal betjening.
 2. At være en ligeværdig og troværdig medspiller til arbejdsgiversiden.
 3. At styrke samarbejdet mellem de forskellige enheder i SIK for at forbedre vore medlemmers levevilkår i de forskellige regioner.
 4. At søge indflydelse på lovgivningsarbejdet, særlig vedrørende arbejdsmarkedet, sociale forhold, sundhed, arbejdsmarkedsydelser og pension.
 5. At styrke tillidsrepræsentanternes virke i et tæt samarbejde mellem lokalafdelingerne og fagforbundets sekretariat. Tillidsrepræsentanterne skal styrkes i deres arbejde ved deltagelse i kurser m.v.

6. At SIK Ungdom skal være en stærk ungdomsafdeling, som er med til at præge debatten om de unges arbejds- og uddannelsesmæssige vilkår.

7. At styrke vore medlemmers kompetencer og motivation, således at de kan være med til at løfte de store anlægsopgaver og opgaver inden for råstofområdet.

8. At styrke samarbejdet med de andre faglige organisationer i Grønland – og på sigt opret­te en grønlandsk landsorganisation (LO).

9. At deltage i samarbejdet mellem andre landes lønmodtagerorganisationer til gensidig gavn og inspiration.

Samfundspolitisk

Visioner / Missioner / Målsætninger

 1. At opnå gode løn- og arbejdsforhold og et trygt arbejdsmiljø, bl. a. via lovgivning og overenskomster.
 2. At vi får et mere lige samfund, hvor alle har mulighed for et godt liv.
 3. At arbejde henimod fuld beskæftigelse.
 4. At arbejde for en løsning på lokal mangel på arbejdskraft i fiskeindustrien og afhjælpning af mangel på faglært arbejdskraft forskellige steder.
 5. At arbejde for flere praktikpladser på landets arbejdspladser.
 6. At arbejde for bedre dækning ved arbejdsløshed og sygdom.
 7. At arbejde for løsning af utilfredsstillende forhold, der er medvirkende årsager til flytning til Danmark blandt vore medlemmer.
 8. At boligmangelen skal bekæmpes mærkbart. Der skal bygges boliger, som vore medlemmer har råd til at bo i.
 9. At boligsikringsordningen forbedres til gavn for lønmodtagere.
 10. At det fortsat skal være muligt at modtage gratis sundhedsbehandling og at sundhedsvæsenet til stadighed forbedres.
 11. At lokale lønmodtagere opkvalificeres og uddannes i samarbejde med arbejdsgiverne – for der derved at skabe nye, varige arbejdspladser, der besættes med lokal arbejdskraft, samtidig med, at behovet for udefrakommen­de arbejdskraft mindskes.
 12. At arbejdspladserne og arbejdsprocesserne skal udvikles og tilrettelægges efter de gælden­de klimatiske forhold.

13. At eksport af lokalt baserede produkter skal udvikles.

14. At skoler og uddannelsessteder skal udvikles på et koordineret og sammenhængende grundlag.

15. At samfundet tilføres mere viden om lønmodtagernes daglige arbejds- og levevilkår. Dette skal bl. a. ske ved målrettet informationsindsats på arbejdspladser og uddannelsessteder.

16. At det nuværende system med samfundsejede virksomheder bevares.

17. At lønmodtagernes medindflydelse på arbejdspladserne styrkes.

18. At de ældres vilkår forbedres, bl. a. gennem en fælles pensionsordning.

19. At det grønlandske sprog skal være det centrale sprog i samfund og administration. Vores levemåde og kulturelle baggrund skal holdes i hævd. Samtidig skal vi være internationalt bevidste og udvikle positive forhold til den øvrige verden.

20. At selvstændighed og fuld suverænitet er målet for Grønland, når dette er økonomisk forsvarligt. Og hele samfundet skal inddrages i spørgsmålet om selvstændighed.

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK),  december 2019

 Udskriftsvenligt dokument – SIK’s visioner og målsætninger – klik her.