Skip to content

Hvad lønkompensation betyder for lønmodtagerne

SIK-formanden informerer lokalafdelingerne og tillidsrepræsentanterne om den hjælpepakke der er blevet etableret i forbindelse med corona-krisen.

Som organisationens folk sikkert har bemærket i nyhederne, har Naalakkersuisut i week­enden præsenteret hjælpeforanstaltninger, der skal støtte både det private erhvervsliv og lønmodtagerne økonomisk igennem i en svær situation med corona-virus. Hjælpeforanstaltningerne er oprettet foreløbig for de kommende tre måneder.

Initiativerne er i løbet af de seneste uger blevet formet i dialog med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter – det vil sige arbejdsgiverne ved GE og Nusuka, fiskerne og fangerne ved KNAPK og lønmodtagerne ved SIK.

Hvad angår lønkompensation til private virksomheder er SIK’s hovedinteresse dén, at en på grund af corona-epidemien trængt virksomhed ikke afskediger arbejdere. Der er således fra landskassen afsat 107 mio. kr. til kompensation til lønudgifter, hvis virksomheden vælger at hjemsende i stedet for at afskedige.

Den løsning, som SIK’s hovedbestyrelse i denne for vort samfund så kritiske situation har besluttet at støtte, indeholder følgende elementer:

Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation ud fra følgende rammer:

  • Lønkompensationen er på 75 pct. de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 20.190 kr. pr. medarbejder pr. måned, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderen i stedet for at afskedige dem.
  • Virksomheden kan højest få lønkompensation i tre måneder frem til og med d. 30. juni 2020. Lønkompensationen ophører såfremt arbejdsgiveren genaktiverer medarbejderen.
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation for, skal starte med at afholde ferie og/eller afspadsere i fem dage. For hver ny 30 dages periode/måned skal kompensationsperioden påbegyndes med afholdelse af fem dages ferie eller afspadsering. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn.

Det drejer sig således om et tilbud til private virksomheder, en ordning ud fra et princip, hvor alle parter yder bidrag i en kritisk, uventet situation: Samfundets fælles kasse beta­ler den største del af lønudgiften. Virksomheden betaler selv en del. Arbejderne bidra­ger med at anvende en del af deres tilgodehavende feriedage.

Jeg vil gerne opfordre SIK’s lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne til at holde øje med den lokale udvikling som følge af corona-krisen. I er meget velkomne til at henvende jer til fagforbundet, hvis I er i tvivl om, hvordan en udfordring i den forbindelse skal tackles. Medlemmerne opfordres i øvrigt til at orientere fagforeningen, hvis man afskediges på grund af coronasituationen.

Jeg vil endnu en gang tilskynde til, at vi i denne ekstraordinære situation viser, hvordan vi som arbejderkammerater kan samarbejde i solidaritet og i gensidig respekt.

Med venlig hilsen

Jess G. Berthelsen
forbundsformand