Skip to content

Endnu et år er gået

Udtalelse ved årsskiftet af SIK’s formand Jess G. Berthelsen, dateret den 30. december 2021.

Et begivenhedsrigt år 2021 er ved at være forbi. I fagforbundet har vi i demokratiets ånd gennemført en ordinær kongres, hvor der kom flere nye hovedbestyrelsesmedlemmer ind. Og jeg vil benytte denne anledning til at udtrykke min tak til den gamle hovedbestyrelse, der er fratrådt.

Vi valgte også vores repræsentanter i vores parlament, Inatsisartut. Og jeg vil ikke skjule min skuffelse over resultatet. Men sådan er demokratiet, og jeg respekterer selvfølgelig valgets resultat. 

Jeg havde haft et stærkt håb om, at det ville blive muligt at få de store mineprojekter sat i gang hurtigere. Men nu har Inatsisartut besluttet, at ingen minedrift må finde sted, når der er mere end 100 ppm, det vil sige 0,01%, indhold af uran.

Af den grund har interesserede aktører på råstofområdet forventeligt trukket sig, og det finder jeg beklageligt. Vi har jo brug for, at der her i landet er omløb af mange flere penge end det er tilfældet i dag. Vi er godt nok kommet i gang med overenskomstforhandlingerne med de offentlige arbejdsgivere, men forhandlingerne gik hurtigt i stå, da modparten sagde, at de ikke havde råd til større lønforhøjelser. Og det argument vil vi blive spist af med, så længe der ikke er flere penge i omløb i samfundet. Det er netop på grund af denne situation, at vi har kæmpet for, at bl. a. mineprojektet i Kuannersuit blev åbnet – for større velfærd blandt vore medlemmer i fagforbundet.

Fiskerikommissionen afleverede i år sin betænkning, som vi med stor entusiasme har været med til at give indhold til. Efter vores vurdering er det en udmærket betænkning, set ud fra et helhedssynspunkt. Indstillingerne bygger jo på saglige og afdækkede forhold, der tager hensyn til juridiske aspekter, valide data, fiskeforekomsterne, fiskerne og arbejdskraften osv.

Fiskeriet er jo det erhverv i dagens Grønland, som giver de største indtægter for samfundet. En svækkelse af erhvervet vil have store og meget uheldige konsekvenser for vore medlem­mer i fagforbundet og for samfundet som helhed. Både på kortere og længere sigt lægger SIK således stor vægt på bæredyg­tig­hed i fiskeriet, for vore medlemmers skyld, for hele samfundets skyld, og således af hensyn til for vore efterkommeres levemuligheder.

For nylig blev der besluttet at ophæve ordningen med månedskvoter i hellefisk-fiskeriet fra 2022. Det skaber store bekymringer, for vi har jo dårlige erfaringer med årskvoter, som man nu skal tilbage til. Allerede i august blev kvoterne opfisket, og så måtte arbejderne sendes hjem fra fabrikkerne. Det var bl. a. derfor, at man indførte månedlig kvotering, for at sikre helårs-beskæftigelse i landanlæggene.

Nu frygter jeg, at hellefiskekvoterne vil være opfisket allerede i juli, da antallet af fiskerne er meget større end tidligere.

Der er stor arbejdsløshed flere steder, herunder i Tasiilaq. Sådan har det været i mange år, og alle har lovet at gøre noget ved det. Og der sker intet. For det nye år har jeg en forhåb­ning om at der skabes arbejdspladser i Tasiilaq, eller at det gøres nemmere at flytte til et andet sted for at arbejde. Vel vidende, at der ikke er boliger nok, dér hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Derfor bør der i den videre planlægning foretages vurderinger af hver enkel by og bygd. Hvor er der mangel på arbejdskraft? Så vil der her sikkert være brug for boligbyggeri. Og vi ved, at der i enkelte byer har været en del nedrivning af boliger, da der ikke er folk til at bo i dem.

Kort sagt er det meget vigtigt at sætte sig et mål, hvor man angiver, hvordan det skal se ud i Grønland som helhed om 30 år.

Det ser da også bekymrende ud i Kommune Kujalleq i disse tider. Der er ansættelsesstop, kommunen har måttet optage store lån, og hvem skal betale det? Der er ikke andre end vore medlemmer og andre skatteborgere til at betale. Derfor frygter jeg, at arbejdsløsheden i sydkom­munen vil eskalere.

Vi vil i hvert fald være op imod store udfordringer i 2022. Landskassen vil tabe indtægter, selvom der er et spinkelt håb om, at lufthavnsprojekterne vil stabilisere indtægtssiden. Når lufthavnsprojekterne er blevet gennemført, vil indtægterne så tage et ordentligt dyk, medmindre der til den tid ikke er fundet nye indtægtsmuligheder.

Det nuværende landsstyre må således have fokus på skabelse af nye arbejdspladser, som skal give saltvandsindsprøjtning i økonomien, og på boligbyggeri dér hvor man mangler arbejdskraft. Og ikke mindst fokus på tilpasning af fiskeriet, så det er i overensstemmelse med fiskefore­komsterne.

Med tak for det gamle år nærer jeg et håb om 2022 som et godt år med samarbejde, også hvad angår de politiske relationer. Her har vi bemærket, at man nu mest spørger arbejdsgiverne til råds, og at arbejdernes synspunkter tilsyneladende ikke længere bliver vægtet så højt. Her tænker jeg ikke mindst på hjælpepakkerne i forbindelse med corona, som vi ikke mere bliver spurgt om. Her er det nu kun arbejdsgiverforeningen GE, der bliver spurgt til råds. Det er jo vigtigt, at vi har fokus i vore målsætninger, og ikke ligesom skyder med haglspreder.

Med tak for det år, der er gået, ønsker jeg alle et godt nytår. Gid 2022 må blive et år med gode resultater for ikke mindst vores store medlemsskare i fagforbundet.

Jess G. Berthelsen
Formand for SIK