Skip to content

Overblik over forbedringer og nye tiltag i overenskomsterne

Orientering fra SIK’s sekretariat: Efter langvarige forhandlinger om nye overenskomster mellem SIK på den ene side og Selv­styret og kommunerne på den anden side, bragte vi på SIK’s hjemmeside den 13. september 2022 en pressemeddelelse fra Selvstyrets forhandlingsafdeling. Det var den første grundlæggende orientering om, at SIK-overenskomsterne nu var på plads.

Pressemeddelelsen indeholdt i korthed fire hovedpunkter om forbedringer og nye tiltag i alle de 18 forskellige overens­komster, der kommer til at gælde fra 2022 til 2026.

I skrivende stund har vi i SIK endnu ikke fået de enkelte overenskomster i hænde. De er stadigvæk under bearbejdelse og renskrivning i Selvstyret. Det er en proces, som vi af erfaring ved også plejer at tage tid.

Men lige så snart vi har modtaget de renskrevne og oversatte overenskomster, vil vi lægge dem ud på hjemmesiden under siden ”Overenskomster”. Imens bygger vi i det følgende lidt vide­re på pressemeddelelsen fra september og komme med flere detaljer.

Lønregulering i slutningen af november

Forbedringerne i de nye overenskomster er samlet set beregnet til 128,2 mio. kr. Det svarer til, at den samlede lønsum på SIK-området stiger med 8 procent.

Som meddelt i en e-mail den 8. november 2022 til foreningerne og kontaktpersonerne i SIK samt til alle tillidsrepræsentanter, bliver der i forbindelse med lønudbetalingen nu i slutningen af november foretaget regulering af lønningerne med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2022.

Denne oplysning blev også viderebragt via SIK’s hjemmeside og på Facebook.

Lønret under barsel

Der vil blive forbedrede forhold for familier og kvinder i og med, at der fremover vil være fuld løn under hele perioden med barselsorlov på op til 40 uger for et barn (til to eller flere børn i alt 48 uger) – ligesom der også vil være pensionsopsparing i perioden.

Hidtil har en kvindelig ansat efter en SIK-overenskomst op til 18 ugers orlov skullet overgå til barselsdagpenge.

Med lønret i hele barselsperioden vil særligt kvinder på SIK-overenskomst forbedre deres livs­indkomst betragteligt.

Denne bestemmelse om lønret under barsel vil dog ikke være at finde i overenskomsterne for kateketer og organister og for brandfolk.

Feriefrirejse for fire overenskomstgrupper

Fire overenskomstgrupper får fremover ret til feriefrirejse for familierne hvert andet år. Det drejer sig om en landvinding, en markant videreudvikling af den ordning med SIK’s Feriefond, som fagforbundet i sin tid har kæmpet for oprettelsen af.

De fire månedslønnede faggrupper, der får ret til feriefrirejse, er:

  • HK’erne (handels- og kontorpersonale).
  • Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere.
  • Sundhedshjælpere.
  • Tolke/oversættere.


Den opnåede ordning med feriefrirejse hvert andet år sker ved udarbejdelse af en tillægsaftale til den eksisterende feriefond for medarbejdere ansat efter SIK-overenskomst.

Derved kommer Feriefonden i SIK-området til at bestå af to ordninger: Den ordning, som vi kender i dag med ferierejser til lodtrækning, og den nyopnåede ordning til feriefrirejser for ovennævnte faggrupper.

Hvad i øvrigt angår rejsemuligheder vil SIK-ansatte og deres husstand, som har fået en tiltrædelsesrejse, fremover også have en ret til en fratrædelsesrejse som en generelt opnået rettighed.

Tjenestefrihed ved pårørendes sygdom

Retten til frihed med løn og frirejse ved en nær pårørendes alvorlige sygdom og/eller død vil fremover indtræde betydeligt tidligere. Hidtil har man denne ret efter et års ansættelse. Med de nye overenskomster vil dette blive ændret til tre måneders ansættelse.

Fokus på faglærte og de borgernære funktioner

Med fornyelsen af overenskomsterne bliver der foretaget en generel forbedring af grundlønnen for samtlige ansatte på SIK-overenskomst.

Overenskomstparterne har dog også haft særligt fokus på de SIK-ansatte, der bl.a. varetager de borgernære funktioner og som er faglærte. De får et særligt lønløft. Det er f.eks.:

  • Bygdesundhedspersonale.
  • Socialmedhjælpere.
  • Plejemødre.
  • Terminalarbejdere.


Flere penge til alderdommen

Den generelle pensionssats bliver forhøjet. Oprindeligt havde man – som oplyst i pressemeddelelsen i september – aftalt, at flere tillæg skulle være pensionsgivende. Men da det har afstedkommet løntekniske komplikationer, har man senere aftalt at forhøje den generelle pensionssats i stedet.

Pensionssatsen forhøjes således fra de nuværende 11,5 procent til 11,66 procent.

Realkompetence

I overenskomstforhandlingerne mellem SIK og de offentlige arbejdsgivere blev der også enighed om følgende formål:

”Realkompetence. Parterne er enige om, at der er behov for at tilsikre, at muligheden for at løfte kompetenceniveauet, så ufaglærte i højere grad kan overgå til ansættelse som faglært og/eller honoreres behørigt med tillæg til lønnen”.

Sagt på en anden måde skal der fremover arbejdes mere konkret på opkvalifikation, så den viden og de færdigheder (realkompetence), som mange har opsamlet gennem erfaringer på arbejdsmarkedet, kan udbygges og formaliseres i ord, papir og personlig økonomi.


Når vi får de enkelte overenskomster i hænde fra Selvstyret, vil vi fra SIK’s sekretariat komme med kommentarer til oplysning for fagforbundets lokalforeninger og tillidsrepræsentanter om, hvad der er nyt i forhold til de gamle overenskomster.