Skip to content

Hvad der blev vedtaget på kongressen

Vi har udsendt nogle officielle meddelelser umiddelbart i forbindelse med SIK’s kongres i begyndelsen af september:

1) Der var en foromtale af kongressen. 2) En nyhed om valg af formand og ny hovedbestyrelse (sammen med en vedtaget udtalelse om minevirksomhed) blev udsendt samme eftermiddag, som kongressen sluttede. 3) Kåring af ”Årets Lokalafdelinger” blev omtalt i vores hjemmeside. 4) Og så har vi berettet om en jubilæumsbog om Jess G. Berthelsen, udgivet umiddelbart før kongressen.

SIK’s sekretariat har så i sidste uge udsendt et formelt referat af kongressen til alle foreninger under fagforbundet. Og på grundlag af dette referat – klik her for at hente referatet – giver vi her et overblik over hvad der er blevet vedtaget i kongressen.


SIK’s kongres i 2021 (23. kongres i GAS / SIK) blev traditionen tro indledt med et festligt optog.

Mindre og større ændringer i vedtægterne

”Vedtægter for SIK” (også kaldt “forbundets love”) blev fornyet – klik her for at hente de nye vedtægter. Både hovedbestyrelsen og foreningerne fik nemlig vedtaget en del forslag til justering af fagforbundets vedtægter (også kaldet ”fagforbundets love” til daglig). Vi starter fra en ende af:

 • ”Inuit og andre oprindelige folk…” har i mange år været specielt anført i formålsparagraffen (§ 2) i forbindelse med det internationale samarbejde. Nu står der blot mere generelt om samarbejdet med andre landes fagbevægelser.
 • Ny bestemmelse (§ 3, stk. 3) om, at SIK kan være behjælpelig for medlemmer, som er pensionister, med at rette henvendelse til myndighederne omkring deres rettigheder, herunder til offentlige ydelser i form af alderspension og tillæg til pensionen.
 • I SIK’s organisation udgår begrebet ”klub” (§ 4). Klubber har hidtil været ”forstadier” til lokalafdelinger, hvor man er en klub, når der er under 35 medlemmer, og man er en lokalafdeling, når der er mere end 35 medlemmer.
 • Samtidig med, at klub udgår som begreb i organisationen, kommer kontaktpersoner
  ind (§ 4). Disse kontaktpersoner bliver udpeget i byer og bygder, hvor der ikke er en forening.
 • Repræsentantskabet afholdes fremover én gang midtvejs mellem to kongresser (§ 16). Efter de gamle vedtægter er der som bekendt repræsentantskabsmøde hvert år (det er en instans i organisationen, der bl. a. har til formål at se til, om beslutninger i kongressen bliver ført ud i livet).
 • Ny bestemmelse om, at forbundsformanden kan afsættes ved kongressens beslutning (§ 25). Efter de gamle vedtægter er det hovedbestyrelsen selv, der kan beslutte et sådant skridt ved bl. a. misbrug af forbundets penge.
 • Ny bestemmelse, der i større omfang fastsætter hvilke opgaver, en forening under SIK, skal tage sig af (§ 34, stk. 2). Det er bl. a. omkring valg af tillidsrepræsentanter og dialogen med de lokale arbejdsgivere.
 • Ny bestemmelse, der præciserer, hvilke opgaver SIK’s sekretariat har i forhold til SIK Ungdom (§ 36, stk. 4).
 • Ny bestemmelse om, at når SIK skal forhandle med en lokal virksomhed, skal den stedlige forening under SIK indbydes til at deltage i forhandlingerne (§ 37, stk. 4).
 • Medlemskontingentet for medlemmer, der er bosat i byer og bygder, hvor der ikke er en forening, fastsættes af den nærmeste forening, i hvert fald hvad angår den del af kontingentet, der skal gå til det lokale fagforeningsarbejde (§ 38, stk. 2).
 • Betaling af kontingent: Udgangspunktet er, at der skal betales via PBS, men der er mulighed for, at kontingentet kan betales ved løntræk, hvis dette kan aftales med arbejdsgiveren (§ 38, stk. 4).
 • Foreningernes bogholderi varetages af SIK’s sekretariat (§ 41). Hidtil har dette ikke stået i fagforbundets vedtægter, men i standardvedtægterne for foreningerne siden 2013.
 • Ny bestemmelse om, at hovedbestyrelsen kan udpege mangeårige medlemmer, der er stoppet på arbejdsmarkedet, som æresmedlemmer (§ 42, stk. 3).

Foreninger – ikke lokalafdelinger

Som opmærksomme læsere nok har bemærket, bruger vi i den ovenstående opremsning af nye bestemmelser i SIK’s vedtægter ikke den hidtil almindeligt anvendte betegnelse lokalafdelinger, men vi bruger betegnelsen foreninger. Forklaring følger her:

Arbejderforeningen i Maniitsoq har til kongressen foreslået, at ”det der står som ’lokalafdelinger’ i SIK’s vedtægter skal rettes til ’foreninger’”. Begrundelsen er, at det drejer sig om foreninger, hvilket også fremgår af navnene på alle foreninger under SIK (SIP’erne, hvor P står for peqati­giiffiat, dvs. forening).

Af tidligere diskussioner om emnet fremgår også, at det drejer sig om at fremhæve, at en forening har ret til selvbestemmelse, og ikke bare er en lokalafdeling i et forbund.

Hovedbestyrelsen var ikke enig i forslaget fra Maniitsoq i den form, det blev fremsat. Tidligere næstformand Ludvig Larsen bekræftede, at man vitterligt er foreninger. Men samtidig er man lokalafdelinger af et fagforbund – hvilket er et organisationsbegreb, som er anvendt helt fra starten af GAS/SIK i 1956.

Efter nogle bemærkninger til forslaget fra Maniitsoq blev det sat til afstemning: 16 imod forslaget, 22 for, 3 blanke. Således vedtaget.

Her i SIK’s hjemmeside vil vi så følge beslutningen ved at rette ”lokalafdeling” til ”forening”, der hvor det er passende. Vi kan dog ikke på forhånd udelukke begrebet ”lokalafdeling” i beskrivelsen af organisationen i forskellige sammenhænge – da det jo er en almindelig og autoriseret betegnelse, anvendt dagligt i beskrivelsen af forskellige organisationsformer.


Kongressens tema er “Sammen er vi stærkere”. Her ses nogle af de 41 stemmeberettigede delegerede på kongressen.

Andre beslutninger om fokus og tiltag

Udover de organisatoriske ændringer i forbindelse med vedtægterne blev der i kongressen vedtaget en række mål til tiltag gennem overenskomster og ved politisk benarbejde. Heraf skal nævnes:

 • Et oplæg om overenskomstmæssige tiltag for at stoppe de faglærtes flytning fra SIK til andre fagforbund. Det kan ske ved 1) at give større lønpuljer til de faglærte, og 2) ved at omlægge midler til feriefrirejser.
 • Der var støtte til tanken om, at der skal kunne forhandles overenskomst kun for SIK-medlemmer. I dag bruger SIK og foreningerne herunder mange kræfter på at arbejde for, at også ikke-medlemmer får bedre lønvilkår.
 • Forslag om at ferieloven skal ændres, så fem-ugers ferie forlænges til seks uger.
 • Pensionerede medlemmers tilknytning til fagforbundet skal styrkes. Der er indsat en bestemmelse i vedtægterne om at SIK skal kunne være behjælpelig, når de ældre medlemmer retter henvendelse til myndighederne omkring deres rettigheder. Også andre muligheder nævnes.
 • Mulighed for SIK-socialfondenes samarbejde med lokale ligkisteforeninger omkring begravelseshjælp.
 • Forbedring af arbejdsmarkedsydelses-ordningen (arbejdsløshedsunderstøttelsen) både i kroner og ører (skal tilpasses timelønnen) og i den måde, den bliver forvaltet.
 • For at udvikle landets økonomiske formåen og for at sikre nye arbejdspladser for SIK’s medlemmer støttes udvinding af sjældne jordarter, uanset om mineralerne indeholder uran eller ikke indeholder uran som biprodukt. Det skal dog være miljømæssigt forsvarligt, og arbejdernes sundhed og sikkerhed skal have den allerhøjeste prioritet.

          ► Klik her for at hente hele udtalelsen der blev vedtaget

Medlemskontingent for de næste to år

Her var der beslutninger dels om størrelsen af den del af et medlems kontingent, der går til fagforbundets kasse, og dels om størrelsen af særlige medlemsgruppers kontingenter.

 • Den del af medlemskontingentet, der går til fagforbundet, forhøjes fra 150 kr. til 165 kr. pr. medlem pr. måned, og dette skal gælde fra 1. april 2022.
 • Følgende grupper betaler halvt kontingent: a) ledige, b) deltidsansatte og c) uddannelsessøgende.
 • Følgende gruppe betaler ¼ kontingent: Pensionister.


Kongressens dirigent og de tre stemmetællere skulle holde tungen lige i munden under optællingen af resultaterne af valget til hovedbestyrelsen.


Kongressen var veloverstået, og så skulle fagforeningsfanerne rulles ind igen og pakkes til hjemtransport.